મસ્ત તું આજ ને રાખજે

ગાલગા ગાલગા ગાલગા

સાંચવી સાંજ ને રાખજે,
હોંઠ પર મૌનને રાખજે,
~
તુટશે લાખ શમણાં છતાં
આંખમાં આભને રાખજે.
~
ચિંધશે રાહ ખોટો કદી 
કેળવી આંખ ને રાખજે.
~
થાય ઈર્ષા કદી દોસ્તને
ધ્યાનમાં વાત ને રાખજે.
~
જીતશું આખરી દાવ પણ
સાંચવી આગ ને રાખજે.
~
પળ બધી થઈ જશે આગવી
મસ્ત તું આજ ને રાખજે.
~
જીતવો હોય જો જંગ તો
દાવમાં જાત ને રાખજે.
~~~~~~~~~~~~
આરતી પરીખ & પીયુષ પરમાર
(૨૦૧૨)

2 thoughts on “મસ્ત તું આજ ને રાખજે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s