“કાળિયોનાથ”

Image

વણબોલ્યું જે સુણે રે,

વસતો દિલના ખૂણે રે..

તરસ્યા મુજ નૈન રે,

હૈયે શે’ રહે ચૈન રે..

શોધું “કાળિયોનાથ” રે,

ધોળ-કીર્તન છે સાથ રે..

વિસરી ખાન-પાન રે,

હરિદર્શન એ જ જ્ઞાન રે..

છોડું સર્વે નામ-ઠામ રે,

જાવું હરિને જ ગામ રે..
…………………………………………………….. _આરતી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s