વિરોધાભાસી જીવન

ઝળહળતી
એકલતા ઓઢીને
ભવ્ય હવેલી

ફાનસ તળે
મધમીઠો વસ્તાર
ઝૂંપડી માણે
-આરતી પરીખ

*વસ્તાર = છોકરાંછૈયાંની સારી એવી વૃદ્ધિ, બહોળું કુટુંબ હોવું એ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s