પ્રયત્નશીલ

દીકરીઓની
ખોટ
પૂરવા
ચકલીઓ
ચિં ચિં કરતી
આખો દિ’
અમારા
બગીચામાં
સંતાકૂકડી રમતી જડે.
_ આરતી પરીખ ૬.૧૦.૨૦૨૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s