જીવનખેલ

પલટી નહીં
સોગઠાં બદલાવી
જીવનબાજી

  • આરતી પરીખ ૧૨.૬.૨૦૨૦
    અહીં,
    પલટવું = ઉલટું થવું, બદલવું
    સોગઠાં = ચોપાટની રમતના પાસાં
    બાજી = ખેલ, રમત

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s