અકડું

કદી
કશું જ
સમેટતા
આવડ્યું જ નહીં.
.
.
તેમાં જ સ્તો…
તારી યાદ
તારું ઘર
તારા પરિવાર
સાથે
જીવન વીતી રહ્યું છે…..

  • આરતી પરીખ ૩.૬.૨૦૨૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s