ગાઢ નિંદ્રા

આમ તો હવે નવજાત બાળકને મલમલના કપડે બાંધીને સુવડાવવામાં Modern Mom બિલકુલ માનતી જ નથી.
આ તો…
અમારા જમાનાની વાત પર એક “ક્ષણિકા” …..

નાનીમાના
સાડલાના કટકે
બંધાઈ ને
ઘોડિયામાં ઝૂલતું
નવજાત શિશુ
નિરાંતે પોઢે
_આરતી પરીખ ૩.૩.૨૦૨૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s