વસંત હાઈકુ


ડાળેડાળમાં
પીળાં ફૂલો પરોવે
વસંત રાજા

૨ ઝાડવાં ઊભા

પીળા સાફા

પહેરી હાઈવે શોભે


પીઠી ચોળીને
વસંતને વધાવે
સરસોં ખેત

૪ વાંઝણા વૃક્ષે

વસંત વધામણાં

કૂંપળ લીલી


તપસ્યાગ્રસ્ત
વાસંતી ડાળડાંખે
ફૂલમંજરી
~~~

લીલોછમ થ્યો
ફૂલ રાખડી બાંધી
ઋતુનો રાજા
©આરતી પરીખ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s