દિવ્ય મિલન

વર્ષો પછી
ફરી
આજે મળ્યા..
.
ને,
આંખોએ વાર્તાલાપ કર્યો..
.
.

“so when are we going out on a date ?”

“આજે રાત્રે જ..”

“Where…?”.

“કીકીએ બેસીને
પાંપણોની છાંવમાં
ઉરના ઉજાસે”
.
©આરતી પરીખ ૨૯.૯.૨૦૧૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s