અંકુશ

ચાબુક મારી
ભટકાવી ઇન્દ્રિયો
લગામ શોધે
©આરતી પરીખ
~~~
શરીરમાં કોઈ રોગ થાય અને એની દરકાર ન કરીએ તો અસાધ્ય નીવડે.
તે જ પ્રમાણે, મનુષ્ય પ્રારંભમાં ઇન્દ્રિયનિગ્રહ(સંયમ) વિષે સાવચેત ન રહે અને તેમને સ્વેચ્છાપૂર્વક ભટકવા દે તો પાછળથી એમને કાબુમાં રાખવાનું ખૂબ મુશ્કેલ બની જાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s