Archive | September 22, 2018

ख्वाहिश

फडफडाती
चुलबुली ख्वाहिशें
मन पिंजर
©आरती परीख २२.९.२०१८