આંગણું

વંડી ઠેકીને
આવે સૂર્ય કિરણો
નાચે આંગણું
*****
અંતરે* પિયુ
ઠાલા બારણાં વાસી
તપે આંગણું
*દિલ, distance
*****
ભરબપોર
બંધ બારી બારણાં
તપે આંગણું
*****
શરદ રાત
તાપણે વાર્તાલાપ
જાગે આંગણું
*****
ઢોલિયો ઢાળી
વૈશાખી વાયરાઓ
માણે આંગણું
*****
પૂનમ રાત
ચાંદનીમાં ન્હાઈને
શ્વેત આંગણું
*****
અમાસી રાત
કાળી કાંબળી ઓઢી
પોઢે આંગણું
*****
ઢોલ ઢબૂકે
કન્યા વિદાય વેળા
સૂનું આંગણું

*****

ઢોલ ઢબૂકે

કુમકુમ પગલાં

શોભે આંગણું
©આરતી પરીખ ૧૯.૩.૨૦૧૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s