Archive | February 25, 2018

गृहिणी

घुमती रहे
गृहिणी चुपचाप
परछाई सी
©आरती परीख २५.२.२०१८