Archive | December 22, 2017

संध्याकाल

सूरज थका-

धूप गठरी बांधे

निशा मुस्काय

© आरती परीख २२.१२.२०१७