માણતાં આવડ્યું તો મજા આવી

Few lines about my life in Saudi Arabia…..
જળ શું ને મૃગજળ_આ ભેદ સમજાતાં જ

રેતી જેમ સરકી જાણ્યું; રણમાં મજા આવી. 

~

કદિ’ રંગીન પોશાકે  ચૂંથાયા’તા ભુખી નજરોથી 

હવે, કાળા બુરખાના આવરણમાં મજા આવી. 

~

આ આંખના ઉલાળે પ્રેમમાં ઘાયલ થયાં પછી તો,

હોંઠ દબાવી બોલેલાં એના ‘પણ’માં મજા આવી. 

~

પૈસાની રેલમછેલે નર્યા દેખાડાના સંબંધો વચ્ચે,

નિર્મળ પ્રેમથી છલોછલ એક કણમાં મજા આવી.

© આરતી પરીખ ૨૬.૬.૨૦૧૭

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s