અહંમ્

​હું કણ શોધતી હતી 

ત્યાં મણ મળી ગયું,

સરળ આ જીંદગીમાં

‘હું’ વળ ચડી ગયું !! 

 _આરતી પરીખ ૧૫.૧૦.૨૦૧૬

~~~~~~~~~~~~~

में तिनका ढूँढती थी,

ऩब खझाना मील गया,

सरल यह जींदगी में

अहंकार घुल गया..!!

_ आरती परीख १५.१०.२०१६

2 thoughts on “અહંમ્

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s