આસ્થા

image

વ્યક્તિ વ્યક્તિ એ મળશે નવીન કથા,
ક્યાંક અપાર ખુશી ક્યાંક અનહદ વ્યથા,
ઝંઝાવાતે જીવન નાવ કદિ ન ડગમગે
હોય નિજ વિશ્વાસ ને સંબંધોમાં આસ્થા.
~ આરતી પરીખ

3 thoughts on “આસ્થા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s