મોહરાં

મોહરાં

મનનું કામ છે અજાણ્યાંને’ય મનથી મળવાનું,
દિમાગનું કામ અઘરું; પોતીકાને’ય કળવાનું,
સાકાર કરવા સ્વપ્ન; રોજ બદલવા પડે મોહરાં
‘આરતી’ ક્યાં સુધી જાતને’ય આમ છળવાનું?!
~
આરતી પરીખ

One thought on “મોહરાં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s