યાદ, ક્યાં સુધી..?!

તારી ખાટીમીઠી યાદોનું તો કામ જ છે એવું,
દિલને ચીરી; અણીયારી આંખે સતત વહેવું,
ક્ષણે ક્ષણે મરતાં; તો’ય હસતાં-રમતાં જીવવું
અંતરે બેઠો; તું જ કે’, “ક્યાં સુધી આ સહેવું?!”
~
આરતી પરીખ
~~
અંતર = દિલ, હૃદય, distance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s