તિરાડ

સરળ લાગતાં સંબંધે; રોજ નવી તિરાડ પડી હતી,
અંતે જાણ્યું, પાયામાં શરતોથી જ ઈંટો જડી હતી !!

સાલસ હતાં સંબંધો ને સરળ અમારી લાગણીઓ 
વાતેવાતે શરૂ થતી ફિલસૂફીની વાત નડી હતી.
_આરતી પરીખ

One thought on “તિરાડ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s