‘અમે’નો નાદ

એક ઘટના રોજ દે’ સાદ,
દિલમાં વસી એની જ યાદ.
ભૂલ કોની?! કોને કરું ફરિયાદ?
આજે’ય ‘અમે’નો ગુંજતો નાદ!! _આરતી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s