તારુણ્ય

સ્પર્શી તીરછી તીખી નજર,
ખડકે અફળાતી એ લહર,
વમળ સર્જી વિલીન થતી
કોરીધાકોર જ રહી બહર.
_ આરતી પરીખ
  . . . . . . . . . . . . . . . 
બહર = યુવાની, તારુણ્ય

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s