રામનવમી

બોર
ન ભાવતા હોવા છતાં’ય,
ચાખી ચાખીને
છાબડી ભરી રહી છું.

અંત વેળાએ
રામ
નહીં
તો

image

“હે રામ…”
સાથે
જીવનનો સુખદ અંત અાવે….

_અારતી પરીખ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s