નથી વગ !!

ઉડે ખગ,
ઉઠે ડગ.
મળે તક
ધરો પગ.
રહે હઠ
લગોલગ.
કરમ કર
નથી વગ !!
કસર  રહિ
હસે જગ !!
~~
લગાલલ
~~
પગ ધરવો = પ્રવૃત થવું
………………………………………………………………………_આરતી પરીખ(૧૭.૨.૨૦૧૪)

2 thoughts on “નથી વગ !!

  1. खुब ज सुंदर कविता, खुब थोड़ा शब्दों पासेथी
    अदभूत काम लीधुं छे।अभिनंदन

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s