યાદ

પ્રિયે,

તું સમજે છે કે,

હું તને ભૂલી ગઈ છું.

પણ,

તને કેમ કરી કહું….

ઉઠતાં,
બેસતાં,
હાલતાં,
ચાલતાં,
આવતાં,
જતાં,
સૂતાં,
જાગતાં,
નાચતાં,
ગાતાં,
રડતાં,
પડતાં,
…………..

અરેરેરે….

કેટકેટલું ગણવું ને ગણાવવું ?!!

ટૂંકું ને ટચ કહું તો,

બસ,
આ જિંદગી શ્વસતાં શ્વસતાં તને જ યાદ કરું છું.

યાદ છે તો શ્વાસ છે !!

………………………………………………….. આરતી પરીખ

Advertisements

2 thoughts on “યાદ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s