વાટ જુએ રાધા

Image

રેતમાં હસતી રમતી વાટ જુએ રાધા,
છો’ને કાળીયો નિતનવાં શોધે વાંધા,
ગોપીઓ પાસે કેવો દાણ માંગે,
હક્ક જતાવતો બહુ મીઠો લાગે,
કાનો તું’ય બન્યો આજ શાહુકાર
છતાં મટકીમાં તું જ તું એકરાગે,
રેતમાં હસતી રમતી વાટ જુએ રાધા,
છો’ને કાળીયો નિતનવાં શોધે વાંધા,
મીરાંએ પ્રેમથી ઝેર પીધાં,
વાત ફેલાઈ સો-સો વીઘા,
કાના તું’ય આજ તો જાણ
કેમ જીરવાય પ્રિત દ્વિધા,
રેતમાં હસતી રમતી વાટ જુએ રાધા,
છો’ને કાળીયો નિતનવાં શોધે વાંધા.
ચાંદલીયો ફેલાયો આંગણમાં,
કાળીયો દેખાયો કણકણમાં,
કાનો તું’ય ‘આરતી’ દીવાનો
હવે પ્રિતમાં નનૈયો ભણમાં,
રેતમાં હસતી રમતી વાટ જુએ રાધા,
છો’ને કાળીયો નિતનવાં શોધે વાંધા !!
_આરતી પરીખ (૫.૧૧.૨૦૧૩)
Advertisements

One thought on “વાટ જુએ રાધા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s