રાધાગોરી

રાધાગોરી

કનૈયો યશોદા મૈયા પાસે ફરિયાદ લઇ આવ્યો છે…

“રાધાગોરી”
~~~~~~~~

‘રાધાગોરી’ કહી જગ આખું માથે ચડાવે,
સુણ મૈયા…’રાધાગોરી’ મુને બહુ સતાવે…

પ્રીત રૂપે નીતરતી અધિકાર જતાવે,
‘કાળીયો કાળીયો’ કહી રોજ મુને ચીડાવે,
સુણ મૈયા…’રાધાગોરી’ મુને બહુ સતાવે…

‘હરી આવજો મારે સપને’
_કે’તી પે’લાં મુને વતાવે…
મટકી ફોડું…માખણ ચોરું… તો,
જગ આખે ચાડી ફૂંકી આવે,

‘કાળીયો ચોર’ કહી ગોકુળીયું ગામ ગજાવે…
મૈયા તું’ય ‘રાધાગોરી’ સામે મને દબડાવે…
સુણ મૈયા…’રાધાગોરી’ મુને બહુ સતાવે…

બંસરીના સુરે દીવાની
ગોપીઓને ભેગી લઇ આવે,
કદંબડાળે ઝૂલતી
ગોપીઓ વચ્ચે ગોરું મુખડું છુપાવે,

‘કાળીયા શોધ હવે’ _કે’તી ચાનક ચડાવે…
ઝાંઝર ઝમકાવતી વનવગડે રખડાવે….
સુણ મૈયા…’રાધાગોરી’ મુને બહુ સતાવે…

‘રાધેશ્યામ રાધેશ્યામ’ …
કહી જગ એને માથે ચડાવે,
‘રાધાગોરી’ની વાતે
તું’ય મારો કાન આમડતી જાવે,

સુણ મૈયા…તારો લાલ તુને કદી ના સતાવે,
સુન મૈયા…છો’ને ‘રાધાગોરી’ મુને સતાવે….

સુણ મૈયા…
‘કાળીયો કાળીયો’ કહી છો’ને જગ આખું મુને બુલાવે,
‘રાધાગોરી’ નામ પર તારા કાન્હાનો જ હક્ક આવે…
………………………………………………………..આરતી(૧૧.૬.૨૦૧૩)

One thought on “રાધાગોરી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s