પપ્પા

“ત્રિપદી”

ઉડતાં શીખવી, અર્પે છે આકાશ,

આંસુ પી જઈ, ખુશી પીવડાવે

“પપ્પા” માટે તું, જીવન પ્રકાશ.

………………………………………………._આરતી(૬.૩.૨૦૧૩)

One thought on “પપ્પા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s