મહારાણી

જો’ને મહારાણી ઝૂમી રહી…..
આજ, કેવી ઉપર ઊઠી ‘પતંગ” ઝૂમી રહી,
મહારાણી બની “હું” તો ગગનને ચૂમી રહી,
જો’ને મહારાણી ઝૂમી રહી…..

સ્નેહ-દોરીએ જ ચગી ગગને વિહરતી રહી,
સ્નેહીજનને જ આજ ગુમાને વિસરતી રહી,
જો’ને મહારાણી ઝૂમી રહી…..

કેવી ઉપર ઊઠી આજ એકલી જ પડી રહી,
ગગનની વિશાળતાએ ઊડતી ઘમંડી રહી,
જો’ને મહારાણી ઝૂમી રહી….

સ્નેહીની ઢીલને ખેંચીને જ કાપતી રહી ,
મિત્રોની સ્નેહ-દોરને ઢીલ દઈ વાઢતી રહી,
જો’ને મહારાણી ઝૂમી રહી….

જો’ને…. મહારાણી…
કેવી ઉપર ઊઠી આજ,
વિજયમાં મલકી રહી,
ગગનથી, એકલવાયી
ને ધરાએ અટૂલી રહી,

જો’ને…..
જો’ને…..મહારાણી…..
“હું” તો મહારાણી રહી……!!
જો’ને…..
“હું” તો એકલી અટૂલી રહી…. { .. 😦 .. ?! }
જો’ને…..
“હું” તો મહારાણી રહી !!!
……………………………………આરતી(૧૧.૧.૨૦૧૨)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s