“રોતી રાધા”

ઉપવને વિહરતી વિચારે ચડી,
શહેરે વસતી મુજ આચારે લડી,

જાતને શોધતી જીવવા મથતી
કરમાતી વેલી થડીયાને કનડી ?!

વિચાર વૃક્ષે આજ પાનખર બેઠી
કાગળની સફેદી કાં’ ન પરવડી ?!

કાંકરીચાળો કરી વમળો સર્જે, જો
નદીની માસુમિયત વહેણે આભડી !!

પથરો, પથ્થર ટાંકી ‘ઈશ’ને સર્જે ?!
‘આરતી’ ટાણે’ય રોદણું રોતી જડી. _આરતી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s