“મને’ય લાગ્યો પ્રેમરોગ……”

કંકુ-કાજળ ને છે ઘુંઘરીયું નાડું નહેરી,
પરણ્યાને કરું પાણીપાણી સાડી પહેરી,

નફફટ થઈ ઇશારા કરે પાછું વળીવળી
મને’ય લાગ્યો પ્રેમરોગ છે માદક ઝહેરી….
~~
સાસુ મારી આળસુ ને આમેય થોડી બહેરી,
ખાટલે સુતો સસરો છે મનનો સાવ લહેરી,
વાસીદું શે’ કાઢું, આ નવી સાડી પહેરી ?!
મને’ય લાગ્યો પ્રેમરોગ છે માદક ઝહેરી….
~~
જેઠિયો મારો જમાદાર આ ઘરનો છે પહેરી,
જાડી જબરી જેઠાણી આજ લાગે છે મહેરી,
ઠામડાં શે’ માન્જું, આ ભારે સાડી પહેરી ?!
મને’ય લાગ્યો પ્રેમરોગ છે માદક ઝહેરી….
~~
નણંદી નખરાળી કામ વધારે એવી કહેરી,
દિયરીયાને બાવડે ટેટું, છે રંગીલો શહેરી,
કપડાં શે’ ધોવા, આ રંગીલી સાડી પહેરી ?!
મને’ય લાગ્યો પ્રેમરોગ છે માદક ઝહેરી….
~~
કંકુ-કાજળ ને છે ઘુંઘરીયું નાડું નહેરી,
પરણ્યાને કરું પાણીપાણી ?! રાતી સાડી પહેરી,

કામણ કરીશ એવું, અન્ન થાય એનું વેરી
મને લાગ્યો એવો પ્રેમરોગ છે માદક ઝહેરી….
………………………………………………. _આરતી(૧૬.૫.૨૦૧૨)

4 thoughts on ““મને’ય લાગ્યો પ્રેમરોગ……”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s