રાતપાળી

Image

આજ હોંઠો એ હડતાલ પાળી છે

એટલે જ, આંખો ની રાતપાળી છે,

જોવી’તી દિવસે દુનિયા રૂપાળી

એટલે જ, ચૌદસે રાત કાળી છે,

પ્રભુ પ્રસાદે છપ્પનભોગ થાળી

એટલે જ, મંદિરે લોખંડી જાળી છે,

ખોખલા સમાજે પુરુષ થયો વનમાળી

એટલે જ, તો પ્રેમિકા હવે ઘરવાળી છે,

નરી આંખે દુનિયાની રીત કેવી નિરાળી

એટલે જ, “આરતી” એ અહી જાત બાળી છે.

…………………………………………………………. _આરતી

2 thoughts on “રાતપાળી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s