રાધા હારીને’ય છે રાજી ..!!

લાગણીનો ગંજીફો કીધો; જીવનની ખેલી છે બાજી,
વ્હાલપથી ખેલજો કાનજી; રાધા હારીને’ય છે રાજી.

મનના મુલકનો સુબો;
અકળ તારો મનસુબો,
અંતરથી ખેલજો કાનજી;રાધા હારીને’ય છે રાજી.
મથુરામાં પ્રગટે વ્હાલો;
ગોકુલ પધારે નંદલાલો,
ઉત્સવથી ખેલજો કાનજી; રાધા હારીને’ય છે રાજી.
ગોકુળની ગલીનો ગ્વાલ;
દ્વારિકા જઈ ભૂલે વ્હાલ,
વ્રજરજથી ખેલજો કાનજી; રાધા હારીને’ય છે રાજી.
જશોદા જુલાવે પાલનહાર;
લખ ચૌર્યાસી તારે જ દ્વાર,
અમીનજરે ખેલજો કાનજી; રાધા હારીને’ય છે રાજી.
……………………………….._આરતી (૩૦.૧૧.૨૦૧૧)
Image

2 thoughts on “રાધા હારીને’ય છે રાજી ..!!

  1. પ્રેમ અને રમત: નો સમન્વય. પણ પ્રેમ રમત ના બને એ જોવું.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s