ભવસાગર તરીએ….

કોની આશાએ આ ભવસાગર તરીએ રે,
નાદાન દિલ ની વ્યથા કોને કહીએ રે,

ડાહી દુનિયામાં દીવાની બની ઘૂમી રે,
ગાયું પ્રેમગીત ના તોય’ કોઈએ ચૂમી રે,

અંતરથી ખેલી છે જીવન તણી બાજી રે,
અવળી-સવળી કરી જગ આખું રાજી રે,

મોંઘી જીંદગી જીવનભર નહિ જાગી રે,
સસ્તી ક્યાં રહી મૌત? એ પણ ભાગી રે,

કર જોડી ઉભી પ્રભુજી તારે બારણે રે,
આપજે શાંતિભરી નિંદ્રા તારે આંગણે રે.
…………………………………………………………………………_આરતી

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s