ખીલે રણમાં…

શબ્દોની કમી નથી,

અફવાઓ શમી નથી,

ચોરો કાન ફૂંકતો

વાતોમાં ભમી નથી,

ચકરાવે ચડી લડે
નાદાની ખમી નથી
ભાગીદાર જ ઠગે
એ રમતો રમી નથી,

ખીલે રણમાં ‘આરતી’

આંખોમાં નમી નથી.
……………………………………………………………………………………..      _આરતી(૨૩.૬.૨૦૧૨)
~~
ગાગાગા લગા લગા
~~
ચોરો = ગામમાં સહુને બેસવાની જાહેર જગ્યા
કાન ફૂંકવા = ઉશ્કેરવું, છૂપી મસલત કરવી, ભમાવવું
ચકરાવો = ભ્રમ, ખોટો ખ્યાલ


Image

One thought on “ખીલે રણમાં…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s