“હાથોહાથ”

કોરો કાગળ આપ્યો છે હાથોહાથ,
ભીની લાગણી આપજે સાથોસાથ…

નિંદા તો જીભથી ટપકી,
કૂથલીમાં કદી ન અટકી,
કપટથી જ તોડ્યાં સ્નેહીના સાથ…
કોરો કાગળ આપ્યો છે હાથોહાથ,
ભીની લાગણી આપજે સાથોસાથ…
બ્રહ્મજ્ઞાન ક્યાંથી આવે ?
અહંકાર તો બહુ રે ભાવે,
હાથે કરીને જ થઈ છું અનાથ…કોરો કાગળ આપ્યો છે હાથોહાથ,
ભીની લાગણી આપજે સાથોસાથ…

ઊંચ-નીચના ક્યારા કીધા,
કામ-ક્રોધના પ્યાલા પીધા,
કળિયુગનો જ પ્રતાપ ઓ નાથ…

કોરો કાગળ આપ્યો છે હાથોહાથ,
ભીની લાગણી આપજે સાથોસાથ…

મન ભૂતતણી પેઠે ભમતું,
મોહ-માયાના કોઠે રમતું,
હરિજનનો માંગી રહી છું સંગાથ…

કોરો કાગળ આપ્યો છે હાથોહાથ,
ભીની લાગણી આપજે સાથોસાથ…

સોના ઈંઢોણી ને રૂપાલાનું બેડું,
સાચું ઘરેણું છે હરિનામનું તેડું,
વાટ નિહાળું જોડી બે હાથ,
વિનંતી કરું છું સાથોસાથ…

કોરો કાગળ આપ્યો છે હાથોહાથ,

ભીની લાગણી આપજે સાથોસાથ…  _આરતી(૬.૯.૨૦૧૨)

3 thoughts on ““હાથોહાથ”

  1. Dearest Arti mane lageche aapno concept loko ne Samazano nahti ke kadach Goonchvayela lage che….Comments aapta DAARE che ke kank Odd nu CHODD na thaye…I may be wrong in U/s as you are and have More Sense (LOK-NAAD)…..
    Let’s hope n Wait ..
    God bless you…JSK
    Dadu….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s